Thử nghiệm procalcitonin

  • Procalcitonin Test

    Thử nghiệm procalcitonin

    REF 502050 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Huyết tương / Huyết thanh / Máu toàn phần
    Mục đích sử dụng Bước mạnh mẽ®Xét nghiệm Procalcitonin là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh để phát hiện bán định lượng Procalcitonin trong huyết thanh hoặc huyết tương người.Nó được sử dụng để chẩn đoán và kiểm soát điều trị nhiễm trùng nặng, do vi khuẩn và nhiễm trùng huyết.