Thử nghiệm nhanh FOB

  • FOB Rapid Test

    Thử nghiệm nhanh FOB

    REF 501060 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Gạc cổ tử cung / niệu đạo
    Mục đích sử dụng Thiết bị xét nghiệm nhanh StrongStep® FOB (Phân) là phương pháp xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện định tính hemoglobin người trong mẫu phân người.