Tải xuống

  • COVID-19 (tiếng Trung) CN MO (số phiên bản 4.0 20200511) _ nén
  • COVID-19 (tiếng Anh) AGBEUUSAU (số phiên bản 5.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (tiếng Pháp) FREUCA (số phiên bản 4.0 20200511) _ nén
  • COVID-19 (Ý) ITEU (số phiên bản 4.0 20200511) _ nén
  • COVID-19 (tiếng Bồ Đào Nha) PTBRAOMZ (số phiên bản 4.0 20200511) _ nén
  • COVID-19 (tiếng Nga) RUKABYUA (số phiên bản 4.0 20200511) _ nén
  • COVID-19 (tiếng Tây Ban Nha) ESEUARMX (số phiên bản 4.0 20200511) _ nén
  • COVID-19 Đức DEATBELU (số phiên bản 4.0 20200511) _ nén
  • COVID-19 (tiếng Ả Rập) SAPKTRIN (số phiên bản 4.0 20200511) _ nén