Thử nghiệm kháng nguyên H. Pylori

  • H. pylori Antigen Rapid Test

    Thử nghiệm nhanh kháng nguyên H. pylori

    REF 501040 Sự chỉ rõ 20 thử nghiệm / hộp
    Nguyên tắc phát hiện Xét nghiệm sắc ký miễn dịch Mẫu vật Phân
    Mục đích sử dụng StrongStep® H. pylori Antigen Test là một xét nghiệm miễn dịch hình ảnh nhanh chóng để phát hiện định tính, giả định kháng nguyên Helicobacter pylori với phân người dưới dạng mẫu vật.